පටිච්චසමුප්පාද විවරණය – පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – දෙවන කොටස
February 7, 2018
An Introduction to Buddhist Psychotherapy
July 1, 2018

පටිච්චසමුප්පාද විවරණය – පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *