සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – දෙවන කොටස

සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – පළමු කොටස
February 6, 2018
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය – පූජ්‍ය කොස්වත්තේ අරියවිමල ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ
February 14, 2018

සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – දෙවන කොටස

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *