සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – පළමු කොටස

Introduction to Buddhist Logic
January 30, 2018
සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – දෙවන කොටස
February 7, 2018

සං දේශනා හා සාවද්‍ය “පටිච්චසමුප්පාද” අර්ථ විභාගය – පළමු කොටස

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *